Utbildningsstipendier.se

Stipendier för studier & utbildning

Vad är detta?

En samling stipendier som kan sökas för olika sorters utbildningar. Utbildningsstipendierna avser studier på universitet och högskola.

Varför?

Sajten ska göra det lättare för studerande att hitta relevanta stipendier för studier vid högskola och universitet.


Stipendier för studier och utbildning

Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka.

Ackordcentralens stipendium

Stipendier till universitets- och högskolestuderande som skrivit uppsats inom ämne som anknyter till Ackordscentralens verksamhetsområde (juridik).

Läs mer

Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendier för eftergymnasiala studier inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är särskilt prioriterade områden.

Läs mer

Anérstiftelsen

Anérstiftelsen kan lämna anslag till avancerad utbildning, företrädelsevis för studier vid ett utländskt lärosäte, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds.

Läs mer

Anita Borg Scholarship

Stipendium till kvinnliga studerande som är verksamma inom data- och informationsvetenskap på lägst grundnivå.

Läs mer

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmacevtisk utbildning delar ut stipendier för att främja farmacevtiskt grundutbildning och vidareutbildning.

Läs mer

Arkitekt Greps Minnesfond

Stiftelsen ska främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. I första hand ges stöd till barn och ungdom efter sjukhusarkitekter men även barn eller ungdom efter medlemmar i Sveriges Arkitekter kan även ges stöd.

Läs mer

ARQ-stipendium

Stipendium ges till examensarbeten inom teknik och design där studenter vid arkitektur- och teknikutbildning samverkar med varandra.

Läs mer

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Stipendier delas ut till behövande unga som studerar vid gymnasiet eller på folkhögskola. Stipendium delas endast ut till elever som har uppnått godkända studieresultat.

Läs mer

Bergsprängningskommitténs stipendium

Resestipendium för dig som vill åka ut och spana efter världens bästa idéer – som kan användas för att gynna bergbranschen i Sverige.

Läs mer

Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling

Stipendier delas ut till kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska handla om internationalisering, demokrati och marknadsekonomi.

Läs mer

Byggnads kulturstipendium

Stipendier för främjande av kulturell insats eller förkovran. Exempelvis inom litteratur, bildkonst och musik.

Läs mer

Carina Aris stipendium

Stipendier ges till unga dansare för att främja deras utbildning och undervisning. Stipendiet gäller för utlandsstudier och kan sökas av dansare mellan 16-30 år. Både yrkesverksamma och dansare under utbildning kan söka.

Läs mer

Carl Casons Utbildningsstipendium

Stipendier delas ut till unga personer som vill satsa på en karriär i modebranschen. Sökande kan vara företagare inom branschen och/eller personer som vill vidareutbilda sig.

Läs mer

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för flera ändamål, bland annat för utbildning till ”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.”

Läs mer

Ekmanstiftelserna

Ekmanstiftelserna består av sex olika stiftelser som har som ändamål att främja utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning.

Läs mer

Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Stiftelsen ska främja utvecklingen av ekologiskt hållbara produktionsformer och livsstilar i Sverige och övriga världen genom stipendier och forskningsanslag.

Läs mer

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Stiftelsen arbetar för att uppmuntra och stödja studier utomlands som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden.

Läs mer

Ernst Hawermans stipendiefond

Resestipendier för arkitektstudenter som vill studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige.

Läs mer

Estrid Ericsons stiftelse

Stipendier för vetenskaplig forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Läs mer

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Stipendier kan sökas av unga hantverkare (upp till 35 år) för utbildning, förkovran i yrket och komplettering av yrkeskunskaper.

Läs mer

Familjens jurists stipendium i familjerätt

Stipendium inom svensk och internationell familjerätt för dig som skrivit uppsats vid någon av fakulteterna Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå.

Läs mer

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Utbildningsstipendium som enbart kan sökas av kvinnor upp till 35 år som påbörjat tredje året på en eftergymnasial utbildning.

Läs mer

Grafiska företagens stiftelser

Studenter kan söka pengar för att genomföra klassgemensamma aktiviteter med studiesyfte.

Läs mer

Helgo Zettervalls fond

Stipendier för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Studenter vid teknisk högskola är berättigade att söka.

Läs mer

Ida Sohlbergs studiefond

Fonden delar ut stipendier till enbart pojkar som är "duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi".

Läs mer

Islandsstipendier

Stipendier för studier i isländska språket och litteraturhistoria. Stipendierna är avsedda för studerande som har påbörjat akademiska studier i nordiska språk eller litteraturhistoria.

Läs mer

Italienska språkstipendier

På Italienska Kulturinstitutet i Stockholms webbplats kan du hitta en lista över olika externa stipendier som delas ut av privata språkskolor i Italien.

Läs mer

JAKs räntefria stipendium

Uppsatsarbeten som handlar om räntefri, rättvis och uthållig ekonomi kan söka detta stipendium från medlemsbanken JAK.

Läs mer

Jägmästar- och skogsmästarstipendier

Lista på stipendier för jägmästar- och skogsmästarstudenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer

Jämställdhetsstipendium

Uppsatsarbeten som tar upp frågor kring jämställdhet och/eller mångfald kan söka detta stipendium som delas ut av Bankinstitutens arbetsgivareorganisation och Finansförbundet.

Läs mer

Kinastipendier

Stipendier för studier i Kina – både läsårsstipendier och sommarkursstipendier finns tillgängliga att söka. Stipendierna är främst avsedda för studier i kinesiska språket, men även andra ämnesområden kan komma på fråga.

Läs mer

L´Amitié Franco-Suédoise

Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise har som ändamål att befästa vänskapsbanden mellan Sverige och Frankrike. Detta sker genom stipendier till både studerande på högskola eller universitet och forskare. Sökande har möjlighet att få tillgång till ett rum - "Chambre Linné" – i studentstaden Grenoble och få stipendium som bidrag till hyreskostnaden.

Läs mer

Lawrencevillestipendiet

Stipendium för high school-studier vid The Lawrenceville School, New Jersey, USA. Stipendiet omfattar kostnader för undervisningsavgifter, kost och logi samt kurslitteratur under ett läsår. För att söka stipendiet måste man gå i årskurs 1 eller 2 på ett svenskt gymnasium.

Läs mer

Lyceum-stipendier

Lyceum-stipendierna kan sökas av dig som studerar franska och vill utbilda dig till lärare i franska språket inom skolväsendet i Sverige men samtidigt under en tid förkovra dig genom studier i franskspråkigt land.

Läs mer

Mellanskogs stipendium

Stipendium kan sökas av ”Landsbygdsungdom med anknytning till lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse inom Mellanskogs verksamhetsområde för vistelse/utbildning vid skogs- och lantbruksskolor, eller för annat motsvarande eller lämpligt utbildningsändamål”.

Till Mellanskogs verksamhetsområde räknas: Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs län samt landskapen Härjedalen och Värmland.

Läs mer

MEM:s resestipendium

Stipendium som delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin karriär.

Läs mer

Midander-Lönnstipendiet

Midander-Lönnstipendiet delas ut till den bästa examensuppsatsen i juridik på ämnet individuella fri- och rättigheter.

Läs mer

Miljöfonden

Stipendier för examensarbeten och studier på miljöområdet. Delas ut av Sveriges ingenjörer.

Läs mer

Nytt & Nyttigt - Uppsatstävling

Uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Uppsatser skrivna vid svenska högskolor och universitet kan tävla om 3 resestipendier.

Läs mer

Pontus Nohres stiftelse

Denna stiftelse delar ut stipendier till behövande personer som studerar på gymnasiet. Stipendium delas inte ut till universitets- och högskoldestuderande.

Läs mer

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för utbildning vid både svenska och utländska universitet.

Läs mer

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Stipendier för utlandsstudier till Japan. Stipendiet delas ut för ämnesområdena: humaniora, naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap samt journalistik.

Läs mer

Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier delas i första hand ut för utlandsstudier som förväntas kunna tillföra Sverige kunskap av betydelse och inte kan förväntas kunna inhämtas inom rikets gränser. Sökande måste ha avlagt en akademisk grundexamen för att kunna söka om stipendium.

Läs mer

Siv & Carl Malmstens Minne

Fondens ändamål är att stimulera utvecklingen av ett levande svenskt hantverk. Berättigade att söka stipendium är svenska män och kvinnor under 40 år som har genomgått eller genomgår utbildning i någon av de skolor som grundats av Carl Malmsten eller har likvärdig utbildning.

Läs mer

Sommarkurser i nordiska språk

Du som är inskriven vid universitet eller högskola i något nordiskt land kan söka dessa sommarkurser i språk som Nordiska Ministerrådet finansierar. De som deltar får ett stipendium som finansierar en del av resekostnaderna.

Läs mer

Stiftelsen Sävstaholm

Bidrag delas ut till barn, ungdomar och vuxna som på grund av utvecklingsstörning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, utbildning och fortsatt utveckling.

Läs mer

Stipendier i entreprenad- och miljörätt

Uppsatsstipendier för dig som skrivit uppsats i entreprenadrätt eller miljörätt.

Läs mer

STs internationella stipendium

Stipendiet kan sökas för att göra fältstudie utomlands som behandlar fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter. Sökande kan vara studenter. Sökande måste vara medlem i fackförbundet ST eller ST Student. Stipendiesumma: 5 000 – 10 000 kronor.

Läs mer

Svensk Form

Svensk Form förvaltar flera stiftelser med design- och konstnärsinriktning.

Läs mer

Svensk~Franska stiftelsen

Svensk~Franska stiftelsen delar ut stipendier till studenter som ska studera en tid i Frankrike.

Läs mer

Svenska föreningen för IT & Juridik

Belönar examensarbeten inom IT och juridik med ett stipendium varje år.

Läs mer

Svenska Institutet

Stipendier främst för utbyten på universitets- och högskolenivå.

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendier ges för akademisk utbildning, forskning och praktik som bedrivs i USA eller Kanada.

Läs mer

Tandläkare Elma Levins minnesfond

Utbildningsstipendium som kan sökas av kvinnliga hantverkare som vill vidareutbilda sig i yrket.

Läs mer

Ted Gärdestads Minnesfond

Ted Gärdestadstipendiet som kan sökas av unga kompositörer och tonsättare upp till 25 år.

Läs mer

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

Tekostipendierna kan sökas av studerande inom textil och konfektion på eftergymnasial- eller högskolenivå.

Läs mer

Uppfostringsfonderna

Stipendier för utbildning på både gymnasiet samt universitet och högskola.

Läs mer

Visions internationella stipendier

Stipendium för dig som är medlem i fackförbundet Vision och vill resa iväg och studera facklig verksamhet ur ett internationellt perspektiv. Internationella stipendier delas ut både till studenter och yrkesverksamma.

Läs mer

Visions stipendium för studier i Sverige

Stipendium som kan sökas av fackförbundet Visions medlemmar för studier i Sverige.

Läs mer

Värme- och Kraftföreningen (VoK)

Utbildningsstipendium för att uppmuntra studenter att genomföra sitt examensarbete inom något av de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse.

Läs mer

Årets kulturuppsats från DIK

Fackförbundet DIK delar ut ett stipendium till bästa studentuppsats på kandidat-, magister- eller masternivå.

Läs mer

Information om stipendierna:

På den här sidan hittar du stipendier för studier. Förhoppningen är att du som är student och studerar en viss utbildning ska kunna hitta stipendier som du kan söka. All information är hämtad från varje stipendieutdelares hemsida. Vi vill påpeka att det möjligen kan finnas vissa felaktigheter i information. Detta beror på att stipendieutdelarna kan bestämma sig för att ändra viss information som t.ex. storleken på stipendiet, vilka grupper som kan söka det, osv. innan vi hinner uppdatera.

Vi försöker uppdatera så gott det går men reserverar oss därför för att det eventuellt kan finnas enstaka småfel i informationen. När du har hittat ett stipendium som du vill söka rekommenderar vi därför att du går in på stipendieutdelarens hemsida och noga läser igenom informationen där. Tidigare tipsade vi även om gymnasiestipendier men fortsättningsvis fokuserar vi enbart på stipendier för högskola och universitet.

Tips! Vi listar bara sådana stipendier som kan sökas av breda målgrupper och inte sådana stipendier som kan sökas av studerande vid en särskild skola. Om du är intresserad av sådana stipendier kan du ta kontakt med din skola och fråga om de har några stipendier som kan sökas elever som studerar där.

Ett annat råd är att kolla med den kommun eller det landsting som du bor eller är uppväxt i. Du kan gå in på deras hemsidor och kolla om det finns några stipendier du kan söka.